dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5 – 2018

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5-2018

OPĆINSKI NAČELNIK
1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje ……………………………………………133
2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća javne ustanove Razvojna agencija Općine
Dugopolje ……………………………………………………………………………………………………………………………………………145
3. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Razvojne agencije Općine Dugopolje ……………………………………146
4. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom
općine Dugopolje za razdoblje 2015. – 2021. godine …………………………………………………………………………146

PREUZMITE DOKUMENT: Službeni vjesnik Općine Dugopolje - 5-2018