Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4 – 2018

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4-2018

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku u 2018. godini na području općine Dugopolje ………………………………………………………………….85
2. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
na području općine Dugopolje …………………………………………………………………………………………………………………87
3. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području općine Dugopolje na temelju
pisanog ugovora ………………………………………………………………………………………………………………………………..90
4. Odluka o osnivanju javne ustanove Razvojne agencije Općine Dugopolje ……………………………………………………90
5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi …………………………………………………………………………….92
6. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugopolje za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca
2017. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom općine Dugopolje za 2017. godinu ….117
8. Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora na području općine Dugopolje ………………………..117

OPĆINSKI NAČELNIK
1. Plan prijma na stručno osposobljvanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine
Dugopolje za 2018. godinu ……………………………………………………………………………………………………………………127
2. Zaključak o odobrenju sredstava za organizaciju znanstveno-stručnog skupa u Ričicama ……………………………..128
3. Zaključak o odobrenju sredstava za obilježavanje 73. obljetnice Bleiburške tragedije ………………………………….128
4. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu …………………………………128
5. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2017./2018. godinu …………………………………129