Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 302-01/18-10/03
URBROJ: 2180/04-02/1-18-1
Dugopolje, 29. siječnja 2018.

Temeljem članka 80. stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) Općinski načelnik Općine Dugopolje objavljuje

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

 

I.

Primjenom odredaba članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) Općina Dugopolje je kao naručitelj dužna na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja ili s njime poveza osobe u sukobu interesa.

 

II.

Temeljem izjava predstavnika naručitelja Općine Dugopolje ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Dugopolje, Trg Franje Tuđmana 1, ne smije sklapati ugovoe o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 

III.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa će se u slučaju promjena ažurirati bez odlaganja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Perica Bosančić, dipl.ing.el,