dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

O D L U K U o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

04.04. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi