dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

O D L U K U o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja općine Dugopolje

05.01 Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana