dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A D U G O P O LJ E
OPĆINSKI NAČELNIK

Klasa: 302-01/17-10/02
Urbroj: 2180/04-02/1-17-2
Dugopolje, 16. svibnja 2017. godine
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 47. Statuta Općine Dugopolje (“Službeni vjesnik Općine Dugopolje”, broj 02/09, 01/13, 04/13, 03/14-pročišćeni tekst) načelnik Općine Dugopolje dana 16. svibnja 2017. godine, donosi

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

1. Donose se I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Dugopolje za 2017. godinu
2. U Planu nabave Općine Dugopolje za 2017. godinu, Klasa: 302-01/17-10/02, Urbroj: 2180/04-02/1-17-1, od dana 10. veljače 2017. godine donose se sljedeće izmjene i dopune:

a) U točki 10. i 21. mijenja se predmet nabave i procijenjena vrijednost bez PDV-a.
b) Iza točke 26. dodaju se nove točke 27., 28., 29. i 30.
c) Dosadašnje točke 27. i 28. postaju točke 31. i 32.

I. JEDNOSTAVNA NABAVA (Nabava roba i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna)
I II III IV V VI VII VII
REDNI BROJ EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PREDMET NABAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE VRSTA UGOVORA JAVNE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA
1. Uredski materijal 40.000,00 Jednostavna nabava
2. Usluge telefona, mobitela i interneta 40.000,00 Jednostavna nabava
3. Poštanske usluge 24.000,00 Jednostavna nabava
4. Usluge promidžbe i informiranja 28.000,00 Jednostavna nabava
5. Računalne usluge 64.000,00 Jednostavna nabava
6. Grafičke i tiskarske usluge 40.000,00 Jednostavna nabava
7. Premije osiguranja zaposlenih 32.000,00 Jednostavna nabava
8. Nabava računalne opreme 40.000,00 Jednostavna nabava
9. Nabavka energetskih i komunikacijskih vodova 85.000,00 Jednostavna nabava
10. E-JN-05/17 Sanacija odlagališta otpada i okolnih poljskih puteva 450.000,00 Jednostavna nabava
11. Veterinarske usluge 24.000,00 Jednostavna nabava
12. Izgradnja grobnica Dugopolje 240.000,00 Jednostavna nabava
13. Izgradnja grobnica Liska 120.000,00 Jednostavna nabava
14. Izgradnja priključka na pristupni put na Dalmatinsku ulicu 80.000,00 Jednostavna nabava
15. Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Dugopolju 160.000,00 Jednostavna nabava
16. Izgradnja kolektora K11 za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 320.000,00 Jednostavna nabava
17. Izgradnja fekalne kanalizacije u Bosanskoj ulici 240.000,00 Jednostavna nabava
18. Izgradnja javne rasvjete u naselju Liska 68.000,00 Jednostavna nabava
19. Izgradnja parkovnih površina 80.000,00 Jednostavna nabava
20. Izgradnja komunalne infrastrukture u stambenoj zoni Podi 160.000,00 Jednostavna nabava
21. E-JN-06/17 Građevinski radovi za polaganje kablova u GZ Podi Zapad 430.000,00 Jednostavna nabava
22. Izgradnja komunalne u poslovnoj zoni Bani i Bani Sjever 176.000,00 Jednostavna nabava
23. Izgradnja komunalne infrastrukture u stambenoj zoni Drage 188.000,00 Jednostavna nabava
24. Izgradnja komunalne infrastrukture u stambenoj zoni Koprivno 80.000,00 Jednostavna nabava
25. Izgradnja komunalne infrastrukture u stambenoj zoni Kute 48.000,00 Jednostavna nabava
26. E-BV-01/17 Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Dugopolje 130.000,00 Jednostavna nabava
27. E-JN-02/17 Proširenje i sanacija ulice Gospe u dnu polja 490.000,00 Jednostavna nabava
28. E-JN-03/17 Izgradnja nerazvrstane ceste ulica Don Špira Vukovića 450.000,00 Jednostavna nabava
29. E-JN-04/17 Sanacija nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Općine Dugopolje 490.000,00 Jednostavna nabava
30. E-JN-07/17 Sanacija dispozicije Kožnjak, sustava za pročišćavanje oborinskih voda 450.000,00 Jednostavna nabava
II. NABAVA MALE VRIJEDNOSTI
I II III IV V VI VII VII
REDNI BROJ EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PREDMET NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE BEZ PDV-a VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE VRSTA UGOVORA JAVNE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKVIRNOG SPORAZUMA
31. MV-01/17 Izgradnja reciklažnog dvorišta 2.000.000,00 Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi IV kvartal 12 mjeseci
32. MV-02/17 Električna energija 2017. 450.000,00 Otvoreni postupak Ugovor o javnoj nabavi IV kvartal 12 mjeseci

 

3. Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Dugopolje da provede postupak javne nabave iz točke 1. ovog Plana sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj120/16). 4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja 2017. godine, a objavit će se na internet stranici Općine Dugopolje: www.dugopolje.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK
Stanko Balić, prof., v.r.

PREUZMITE DOKUMENT: I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU