dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Grafički dio Urbanističko plana uređenja naselja Dugopolje

Grafički dio

1. Namjena površina

2.     Infrastrukturni sustavi

2.1. Prometna mreža

2.2. Presjeci prometnica

2.3. EG mreža

2.4. DTK mreža

2.5. Vodovodna mreža

2.6. Fekalna kanalizacija

2.7. Oborinska kanalizacija

3. Uvjeti korištenja

Područja posebnih uvjeta korištenja;

Područja posebnih ograničenja u korištenju

4. Uvjeti gradnje

Uređenje zemljišta;

Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja;

Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite